Latvijas arhīvistu biedrība
Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā. Biedrība nodibināta 1997. gada 16. maijā.

Aktualitātes

Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Žurnālu iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā.

Izdevuma cena EUR 5,17.

Saturs šeit.


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” izstrādes procesā

 1. Dokumenta veids Likumprojekts
 2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Arhīvu likumā
 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
 4. Dokumenta mērķgrupas Fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas, sabiedriskas organizācijas, institūcijas saskaņā ar Arhīvu likuma 1.panta 16.punktu, privāti akreditēti arhīvi.
 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Likumprojekta izstrāde veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „Personu datu apstrādes likums”” 4.punktā noteikto uzdevumu. Ar Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas noteica īpašus fizisko personu apstrādes nosacījumus. Ar likumprojektu paredzēts iekļaut līdzvērtīgu tiesisko regulējumu Arhīvu likumā, kāds tas bija Fizisko personu datu aizsardzības likumā, noteikt noteikumus un atbildību par fizisko personu datu izmantošanu vispārpieejamos (publiskos) dokumentos un noteikt dokumentu izmantotāju norādāmos personas datus dokumentu izmantošanas pieprasījumos.
 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada novembrī.
 7. Dokumenti Likumprojekts „Grozījumi Arhīvu likumā” uz 2 lp. Likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 23 lp.
 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.
 9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Vija.Ozola@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.
 10. Cita informācija nav
 11. Atbildīgā amatpersona Latvijas Nacionālā arhīva juriskonsulte Vija Ozola, (tālr. 28811691, e-pasts: Vija.Ozola@arhivi.gov.lv )


Latvijas Nacionālais arhīvs atklāj vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” skaņas ierakstu moduli un vietnes versiju angļu valodā

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektiem

Valsts kultūrkapitāla 2. kultūras projektu konkursā atbalstīti Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtie projekti: „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” un publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”. Projekta „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” ietvaros plānots organizēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva ikgadējos zinātniskos lasījumus. Savukārt realizējot projektu „Publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”” tiks organizēta avotu izdevuma sagatavošana un prezentācija kā arī publikācijai un Kurzemes Provinces muzejam veltītas izstādes sagatavošana.


Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas arhīvistu biedrība aicina piedalīties profesionālās pilnveides pasākumā “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”.

Pasākums notiks 2018. gada 8.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, Rīgā.

Darba kārtību skatīt šeit.


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Klajā nācis žurnāla "Latvijas Arhīvi" 2017. gada 3/4 numurs.

Žurnāla saturs pieejams: http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Izdevumu iespējams iegadāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Žurnāla cena: EUR 5,14


Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs aicina pieteikt referātus zinātniskajiem lasījumiem

2018. gada 26. oktobrī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) piekto reizi organizē zinātniskos lasījumos, kas šogad veltīti tēmai „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos”.

Plašāku informāciju skatīt šeit

Esiet laipni aicināti iesniegt referātu pieteikumus!

Dalībnieku pieteikumi tiek gaidīti līdz 2018. gada 2. jūlijam.


2018. gada 22. martā Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts noteikumu projekts "Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem"

Ar Valsts sekretāru sanāksmes protokolu var iepazīties šeit http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2018-03-22

Ar noteikumu projektu var iepazīties šeit http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451348


Izdots paleogrāfijas palīglīdzeklis


Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Galerijā pievienotas fotogrāfijas no 2018. gada 20. marta Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces

Fotogrāfijas var aplūkot spiežot šeit!