Latvijas arhīvistu biedrība
Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā. Biedrība nodibināta 1997. gada 16. maijā.

Aktualitātes

Izdots unikāls pētījums Latvijas vēsturē "Latvijas arheogrāfija"

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Ceļojums pagātnē ar mākslinieku Jūliusu Dēringu (1818–1898)

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Iznācis kārtējais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Izdevuma cena EUR 3,88. Jaunāko un iepriekšējos „Latvijas Arhīvi” numurus, kā arī citus izdevumus iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16, 111. kabinetā arhīva darba laikā.


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

2019. gada Valsts kultūrkapitāla fonda otrajā projektu konkursā saņemts atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības pieteiktajam projektam "Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš". Projekta ietvaros plānots sagatavot Latvijas Neatkarības karam (1918-1920) veltītā dokumentu krājuma otro daļu, kas būs veltīta periodam no 1919. gada 16. aprīļa līdz 1919. gada 10. jūlijam. Dokumentu krājumā tiks ievietoti aptuveni 200 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātie dokumenti (lielākā daļa līdz šim nepublicēti), grāmatu papildinās notikumu hronika un personu rādītājs.


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce notiks 2019. gada 21.martā plkst. 13.00 Mencendorfa nama Ekspozīciju zālē, Grēcinieku ielā 18 (ieeja no Kungu ielas), Rīgā.

Kopsapulces darba kārtība:

 • plkst. 12.00-13.00 Reģistrācija, biedru naudu nomaksa
 • plkst. 13.00-14.00 Kopsapulce
  • Biedru uzņemšana un izslēgšana
  • Pārskats par biedrības darbību 2018.gadā
  • Revīzijas komisijas ziņojums
 • plkst. 14.00- 15.00 Seminārs „VDK dokumenti kā vēstures avots" -
  • Latvijas Nacionālā arhīva arhīva eksperta Aināra Bambala ievadvārdi
  • Latvijas Nacionālā arhīva vecākā eksperta Ginta Zelmeņa un bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) vadītāja Induļa Zālītes stāstījums
 • plkst. 15.00 – 16.00 Kafija un sarunas Mencendorfa nama 1.stāva zālē

Atgādinām par biedru naudas maksu. Būs iespējas samaksāt Mencendorfa namā, bet labāk to izdarīt internetbankā.
Rekvizīti: Latvijas arhīvistu biedrība
Reģistrācijas numurs 40008029235
Konta numurs LV67UNLA0002003469221
AS “SEB banka”
Biedrības biedrus lūdzam paziņot par savu ierašanos līdz 20.martam, uz e-pasta adresi inga.steingolde@arhivi.gov.lv


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

Valsts kultūrkapitāla fonda 2019. gada 1. konkursā atbalstīts Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtais projekts "Izdevums "Latvijas arhīvi 2019".


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Žurnālu iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā.

Izdevuma cena EUR 5,17.

Saturs šeit.


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” izstrādes procesā

 1. Dokumenta veids Likumprojekts
 2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Arhīvu likumā
 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
 4. Dokumenta mērķgrupas Fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas, sabiedriskas organizācijas, institūcijas saskaņā ar Arhīvu likuma 1.panta 16.punktu, privāti akreditēti arhīvi.
 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Likumprojekta izstrāde veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „Personu datu apstrādes likums”” 4.punktā noteikto uzdevumu. Ar Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas noteica īpašus fizisko personu apstrādes nosacījumus. Ar likumprojektu paredzēts iekļaut līdzvērtīgu tiesisko regulējumu Arhīvu likumā, kāds tas bija Fizisko personu datu aizsardzības likumā, noteikt noteikumus un atbildību par fizisko personu datu izmantošanu vispārpieejamos (publiskos) dokumentos un noteikt dokumentu izmantotāju norādāmos personas datus dokumentu izmantošanas pieprasījumos.
 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada novembrī.
 7. Dokumenti Likumprojekts „Grozījumi Arhīvu likumā” uz 2 lp. Likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 23 lp.
 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.
 9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Vija.Ozola@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.
 10. Cita informācija nav
 11. Atbildīgā amatpersona Latvijas Nacionālā arhīva juriskonsulte Vija Ozola, (tālr. 28811691, e-pasts: Vija.Ozola@arhivi.gov.lv )


Latvijas Nacionālais arhīvs atklāj vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” skaņas ierakstu moduli un vietnes versiju angļu valodā

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektiem

Valsts kultūrkapitāla 2. kultūras projektu konkursā atbalstīti Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtie projekti: „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” un publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”. Projekta „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” ietvaros plānots organizēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva ikgadējos zinātniskos lasījumus. Savukārt realizējot projektu „Publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”” tiks organizēta avotu izdevuma sagatavošana un prezentācija kā arī publikācijai un Kurzemes Provinces muzejam veltītas izstādes sagatavošana.


Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas arhīvistu biedrība aicina piedalīties profesionālās pilnveides pasākumā “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”.

Pasākums notiks 2018. gada 8.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, Rīgā.

Darba kārtību skatīt šeit.


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Klajā nācis žurnāla "Latvijas Arhīvi" 2017. gada 3/4 numurs.

Žurnāla saturs pieejams: http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Izdevumu iespējams iegadāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Žurnāla cena: EUR 5,14