Aktualitātes
Lekcijas par elektronisko dokumentu pārvaldību (11.04.2014.) PDF Drukāt E-pasts

2014. gada 11. aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē ar divām lekcijām viesosies Tallinas Universitātes

Informācijas studiju institūta (Tallinn University, Institute of Information Studies) lektore Kädi Riismaa.

Kädi Riismaa vairāk nekā 10 gadu ir vadījusi Igaunijas Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības nodaļu (Government Office,

Head of Department of Records Management). Viņa ir bijusi darba grupā, kura izstrādāja elektronisko dokumentu aprites sistēmu

Igaunijas valsts pārvaldē. Šobrīd viņa docē kursus Tallinas Universitātes maģistra studiju programmā „Dokumentu un arhīvu pārvaldība”.

 

Norises vieta

LU Sociālo zinātņu fakultāte

Lomonosova iela 1A

(ar 15. trolejbusu līdz pieturai Lomonosova iela)

Jesaja Berlina auditorija (1. stāvs aiz bibliotēkas)

 

Pasākuma programma

1. lekcija. 14:30-15:45 (+ 15 min diskusija)

Pārtraukums (16:00-16:20)

2. lekcija. 16:20-17:35 (+ 15 min diskusija)

 

Lekcijas tiks lasītas angļu valodā. Lekciju temati ir saistīti ar dokumentu (īpaši elektronisko dokumentu) pārvaldību Igaunijā:

coordination of records management and archiving, legal acts and other regulations, X-road of electronic records,

state information system, automatic records exchange, e-services, etc.

 
Par Biedrību Drukāt E-pasts

Latvijas arhīvistu biedrība

 

Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā.

Biedrība nodibināta 1997. gada 14. maijā.

 

Biedrības galvenie uzdevumi:

· veicināt Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanu, saglabāšanu un izmantošanu;

· pievērst sabiedrības uzmanību un interesi dokumentiem kā vēstures liecībai;

· celt arhīvistu profesionālo līmeni, profesijas prestižu sabiedrībā un nodrošināt arhīvistu profesionālo aizsardzību;

· popularizēt arhīvistiku kā zinātni.

 

Valdes priekšsēdētāja Linda Pleša

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Rekvizīti:

Latvijas arhīvistu biedrība

reģ.nr. 40008029235

konta nr. LV67UNLA0002003469221

AS "SEB banka"

Slokas iela 16 Rīga, LV-1007

 

 
Statuti Drukāt

Apstiprināti Biedrības biedru sapulcē 2005. gada 26. oktobrī

 

 

Latvijas arhīvistu biedrības statūti

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums un adrese.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas arhīvistu biedrība" (turpmāk tekstā - Biedrība).

     Angļu valodā - Latvian Society of archivists.

1.2. Biedrības adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija.

 

2.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Biedrības statūtiem.

2.2. Biedrībai var būt sava manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus.

2.3. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

2.4. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par Biedrības saistībām.

2.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

3.nodaļa. Biedrības mērķis.

Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas arhīvzinātnes, arhīvniecības un dokumentu pārvaldības speciālistus un interesentus, 

lai veicinātu Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, saglabāšanu, izmantošanu un popularizāciju.

 

4.nodaļa. Biedrības uzdevumi un darbības metodes.

4.1. Biedrības uzdevumi ir: 

4.1.1. celt arhīvistu un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālo līmeni, kvalifikāciju un profesijas prestižu sabiedrībā;

4.1.2. pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu arhīvniecības, dokumentu pārvaldības praksi;

4.1.3. popularizēt arhīvistiku kā zinātni;

4.1.4. izstrādāt un pilnveidot tiesību aktus, paust viedokli par normatīvo aktu projektiem arhīvniecības un dokumentu 

pārvaldības jomā;

4.1.5. pievērst sabiedrības uzmanību un interesi dokumentiem kā vēstures liecībai;

4.1.6. sekmēt Biedrības biedru sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju, sadarbību ar citu valstu arhīvistu biedrībām;

4.1.7. aizstāvēt Biedrības biedru profesionālās un sociālās tiesības un likumīgās intereses;

4.1.8. nodrošināt normatīvajos aktos deleģēto uzdevumu izpildi.

 

4.2. Darbības metodes uzdevumu izpildei ir:

 

4.2.1.valsts mēroga un starptautisku konferenču, sanāksmju arhīvniecības, arhīvzinātnes un dokumentu pārvaldības

 

jautājumos organizēšana vai piedalīšanās tajās;

 

4.2.2. pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana Biedrības biedriem;

4.2.3. periodikas un citas profesionālās literatūras izdošana arhīvniecības un dokumentu pārvaldības jomā;

4.2.4. Biedrības mājas lapas izveidošana un uzturēšana;

4.2.5. piedalīšanās projektu Konkursos;

4.2.6. darbinieku materiāla stimulēšana atsevišķu Biedrības uzdevumu veikšanai ;

4.2.7. saimniecisko un citu likumos atļauto darbību veikšana.

 

5.nodaļa. Biedri.

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība,

iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu

nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā,

taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata

pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās

nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā

no tā pieņemšanas brīža. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei.

Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt

atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.4.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

5.4.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;

5.4.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.4.4. biedrs nodarījis Biedrībai būtisku kaitējumu;

5.4.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un

dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma

pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā

izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Biedram ir tiesības prasīt jautājuma

izskatīšanu biedru sapulcē.

5.6. Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, šajos statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam

netiek atmaksāta.

Personai, kuras dalība Biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz Biedrības īpašumu.

Biedrībai nav tiesību piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu.

 

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem,

lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību

un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.4. saņemt bezmaksas vispārēju informāciju arhīvistikas un dokumentu pārvaldības jomā, kas ir Biedrības rīcībā;

6.1.5. iesaistīties dažādās darba grupās, kas nodarbojas ar arhīvniecības un dokumentu pārvaldības problēmu risināšanu.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

6.2.4. rūpēties par Biedrības autoritāti un popularizēt tās darbību.

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu.

Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.4. Biedrībai var būt goda biedri, kuriem ir Biedrības biedru tiesības un pienākumi. 

Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas.

 

7 .nodaļa. Biedrības organizatoriskā struktūra.

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.

7.2. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri piedalās biedru sapulcē personīgi, juridiskās personas

- ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā

viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce,

kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par

statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas

trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.10. Biedrības biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.10.1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;

7.10.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

7.10.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.10.4. Biedrības gada pārskatu, tāmju, valdes un revīzijas institūcijas ziņojumu apstiprināšana;

7.10.5. biedra naudas apmēra un samaksas kārtības noteikšana;

7.10.6. Biedrības budžeta apstiprināšana;

7.10.7. Biedrības teritoriālo struktūrvienību un citu struktūrvienību dibināšanas, to nolikumu un likvidēšanas apstiprināšana;

7.10.8. jaunu biedru uzņemšanas Biedrībā apstiprināšana;

7.10.9. Biedrības nekustamā īpašuma atsavināšanas, iznomāšanas apstiprināšana.

7.11. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.

7.12. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 13 valdes locekļiem, kuri ievēlēti biedru sapulcē uz trim gadiem.

7.13. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, divus vietniekus un sekretāru, kuri organizē valdes darbu.

7.14. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem,

šiem statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem, organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā

ar normatīvajiem aktiem, izveido Biedrības struktūrvienības (darba grupas, sekcijas, nodaļas) un veic citus pienākumus

Biedrības darbu nodrošināšanai biedru sapulču starplaikos.

7.15. Valdes pienākums ir nodrošināt biedru sapulces sasaukšanu un organizēt tās darbu; izstrādāt Biedrības darbības

projektus un iesniegt tos apstiprināšanai biedru sapulcei; sniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmaiņām

Biedrības statūtos; sagatavot biedru sapulcei apstiprināšanai finanšu plānus un pārskatus par to izpildi; izskatīt jautājumus,

kas saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto līdzekļu un materiālo vērtību izlietošanu; izstrādāt valdes darbību reglamentējošos

normatīvos dokumentus; izskatīt strīdus jautājumus; nodrošināt biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas

attiecas uz Biedrības darbību un lemt par citiem Biedrības darbības jautājumiem, kuri nav tikai biedru sapulces kompetencē.

7.16. Visiem valdes locekļiem ir Biedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un sekretārs pārstāv

Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar citiem astoņiem valdes locekļiem.

7.17. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt

Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

7.18. Valdes sēdes sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs vai arī tās sasauc pēc 1/3 valdes locekļu rakstiska pieprasījuma.

Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

7.19. Valde tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.

7.20. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valde lēmumus pieņem

atklātā balsošanā.

7.21. Valdes sēdes protokolē valdes ievēlēts protokolists. Valdes sēdes protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus,

norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu un protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs

un protokolists, bet katru valdes lēmumu paraksta visi klātesošie valdes locekļi-

7.22. Valdes sēdes ir atklātas Biedrības biedriem.

7.23. Valde nosaka valdes priekšsēdētāja vietnieku pienākumus, var pieņemt darbā izpilddirektoru, noteikt viņam

atalgojumu un darba pienākumus.

7.24 Valdes priekšsēdētāja kompetence:

7.24.1.sasaukt valdes sēdes un tās vadīt;

7.24.2.nodrošināt biedru sapulces un valdes kompetencē ietilpstošo jautājumu savlaicīgu sagatavošanu;

7.24.3.nodrošināt biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi;

7.24.4.rīkoties ar Biedrības īpašumu un finanšu līdzekļiem atbilstoši biedru sapulces un valdes lēmumiem;

7.24.5.pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī ārvalstu un starptautiskajām organizācijām;

7.24.6.Biedrības vārdā slēgt līgumus un citas vienošanās, izsniegt pilnvaras;

7.24.7.izpildīt izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai arī ja nav valdes lēmuma par izpilddirektora

pieņemšanu un algošanu;

7.24.8.sava prombūtnes laikā uzdot izpildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus valdes priekšsēdētāja vietniekam

vai pilnvarotam valdes loceklim.

 

8.nodaļa. Kontroles institūcija - Revīzijas komisija.

8.1. Biedru sapulce kontrolē citu Biedrības pārvaldes institūciju darbību un šim nolūkam biedru sapulce ievēl revīzijas

komisiju trīs cilvēku sastāvā uz trim gadiem.

8.2. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības valdes locekļi.

8.3. Valdes locekļiem ir pienākums sniegt revīzijas komisijai visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas

un dokumentus.

8.4. Revīzijas komisija:

8.4.1. sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts biedru sapulcei;

8.4.2. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

8.7. Revīzijas komisija no savus vidus ievēl tās priekšsēdētāju. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem tās sēdē

atklātā balsošanā ar balsu vairākumu.

8.8. Ja nepieciešams, revīzijas komisija revīzijas veikšanai ir tiesīga pieaicināt zvērinātus revidentus.

 

9. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko

apstiprina Biedrības biedru sapulce.

9.3. Biedrības struktūrvienības nav juridiskās personas.

 

10. nodaļa. Biedrības gada pārskats.

10.1. Pēc pārskata gada beigām valde sagatavo Biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem

normatīvajiem aktiem.

10.2. Biedrības gada pārskatu pārbauda Revīzijas komisija. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu.

Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam Biedrība gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz

Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram.

 

11. nodaļa. Biedrības manta un finanses.

11.1. Biedrībai var piederēt materiālie un naudas līdzekļi.

11.2. Biedrības naudas līdzekļus veido iestāšanas un biedru nauda, ieņēmumi no Biedrības saimnieciskās darbības,

juridisko un fizisko personu ziedojumi, citi likumīgi ienākumi.

11.3. Biedrības biedri maksā biedru naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

 

12. nodaļa. Citi noteikumi.

12.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija, tās reorganizācija notiek atbilstoši Biedrību un

nodibinājumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

12.2. Biedrībai, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, ir tiesības veikt darbību, kas nav pretrunā ar likumu,

it īpaši brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus,

organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt citu publisko darbību, kas nav aizliegta ar likumu.

12.3. Jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbības mērķi, Biedrība var vērsties valsts un pašvaldību institūcijās,

kā arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.