Latvijas arhīvistu biedrība

Kā kļūt par biedru

Saskaņā ar Biedrības statūtiem, Biedrībā var iestāties jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga fiziska persona, kura ieguvusi profesionālo izglītību vai darbības pieredzi arhīvniecības dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma paraugu var apskatīt šeit. Aizpildītu un parakstītu pieteikumu jāiesniedz Ingai Šteingoldei Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Iestāšanās maksa jaunajiem biedriem – 2,00 EUR.

Latvijas arhīvistu biedrības biedra nauda – 10,00 EUR gadā.

Biedra naudas samaksu var veikt klātienē Latvijas arhīvistu biedrības kasē Rīgā, Bezdelīgu ielā 1A pie Ingas Šteingoldes vai ar pārskaitījumu uz Latvijas arhīvistu biedrības kontu:

Latvijas arhīvistu biedrība
Reģ.nr. 40008029235
Banka: AS SEB banka
Konts LV67UNLA0002003469221