Latvijas arhīvistu biedrība

Statūti

Apstiprināti Biedrības biedru sapulcē 2005. gada 26. oktobrī
Grozījumi veikti Biedrības biedru sapulcē 2017. gada 24. martā

Latvijas arhīvistu biedrības statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums un adrese.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas arhīvistu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība).
Angļu valodā – Latvian Society of archivists.
1.2. Biedrības adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija.

2.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
2.1. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Biedrības statūtiem.
2.2. Biedrībai var būt sava manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus.
2.3. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
2.4. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par Biedrības saistībām.
2.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.nodaļa. Biedrības mērķis.
Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas arhīvzinātnes, arhīvniecības un dokumentu pārvaldības speciālistus un interesentus, lai veicinātu Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, saglabāšanu, izmantošanu un popularizāciju.

4.nodaļa. Biedrības uzdevumi un darbības metodes.
4.1. Biedrības uzdevumi ir:
4.1.1. celt arhīvistu un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālo līmeni, kvalifikāciju un profesijas prestižu sabiedrībā;
4.1.2. pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu arhīvniecības, dokumentu pārvaldības praksi;
4.1.3. popularizēt arhīvistiku kā zinātni;
4.1.4. izstrādāt un pilnveidot tiesību aktus, paust viedokli par normatīvo aktu projektiem arhīvniecības un dokumentu pārvaldības jomā;
4.1.5. pievērst sabiedrības uzmanību un interesi dokumentiem kā vēstures liecībai;
4.1.6. sekmēt Biedrības biedru sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju, sadarbību ar citu valstu arhīvistu biedrībām;
4.1.7. aizstāvēt Biedrības biedru profesionālās un sociālās tiesības un likumīgās intereses;
4.1.8. nodrošināt normatīvajos aktos deleģēto uzdevumu izpildi.

4.2. Darbības metodes uzdevumu izpildei ir:
4.2.1.valsts mēroga un starptautisku konferenču, sanāksmju arhīvniecības, arhīvzinātnes un dokumentu pārvaldības jautājumos organizēšana vai piedalīšanās tajās;
4.2.2. pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana Biedrības biedriem;
4.2.3. periodikas un citas profesionālās literatūras izdošana arhīvniecības un dokumentu pārvaldības jomā;
4.2.4. Biedrības mājas lapas izveidošana un uzturēšana;
4.2.5. piedalīšanās projektu Konkursos;
4.2.6. darbinieku materiāla stimulēšana atsevišķu Biedrības uzdevumu veikšanai ;
4.2.7. saimniecisko un citu likumos atļauto darbību veikšana.

5.nodaļa. Biedri.
5.1. Biedrībā var iestāties jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga fiziska persona, kura ieguvusi profesionālo izglītību vai darbības pieredzi arhīvniecības, dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.4.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.4.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
5.4.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.4.4. biedrs nodarījis Biedrībai būtisku kaitējumu;
5.4.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.
5.6. Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, šajos statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam netiek atmaksāta. Personai, kuras dalība Biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz Biedrības īpašumu. Biedrībai nav tiesību piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu.

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
6.1.4. saņemt bezmaksas vispārēju informāciju arhīvistikas un dokumentu pārvaldības jomā, kas ir Biedrības rīcībā;
6.1.5. iesaistīties dažādās darba grupās, kas nodarbojas ar arhīvniecības un dokumentu pārvaldības problēmu risināšanu.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
6.2.4. rūpēties par Biedrības autoritāti un popularizēt tās darbību.
6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu.
Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.4. Biedrībai var būt goda biedri, kuriem ir Biedrības biedru tiesības un pienākumi.
Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas.

7 .nodaļa. Biedrības organizatoriskā struktūra.
7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.
7.2. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri piedalās biedru sapulcē personīgi.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas
trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.10. Biedrības biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.10.1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;
7.10.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
7.10.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
7.10.4. Biedrības gada pārskatu, tāmju, valdes un revīzijas institūcijas ziņojumu apstiprināšana;
7.10.5. biedra naudas apmēra un samaksas kārtības noteikšana;
7.10.6. Biedrības budžeta apstiprināšana;
7.10.7. Biedrības teritoriālo struktūrvienību un citu struktūrvienību dibināšanas, to nolikumu un likvidēšanas apstiprināšana;
7.10.8. jaunu biedru uzņemšanas Biedrībā apstiprināšana;
7.10.9. Biedrības nekustamā īpašuma atsavināšanas, iznomāšanas apstiprināšana.
7.11. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.
7.12. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 13 valdes locekļiem, kuri ievēlēti biedru sapulcē uz trim gadiem.
7.13. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, divus vietniekus un sekretāru, kuri organizē valdes darbu.
7.14. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, šiem statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem, organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izveido Biedrības struktūrvienības (darba grupas, sekcijas, nodaļas) un veic citus pienākumus Biedrības darbu nodrošināšanai biedru sapulču starplaikos.
7.15. Valdes pienākums ir nodrošināt biedru sapulces sasaukšanu un organizēt tās darbu; izstrādāt Biedrības darbības projektus un iesniegt tos apstiprināšanai biedru sapulcei; sniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmaiņām Biedrības statūtos; sagatavot biedru sapulcei apstiprināšanai finanšu plānus un pārskatus par to izpildi; izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto līdzekļu un materiālo vērtību izlietošanu; izstrādāt valdes darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus; izskatīt strīdus jautājumus; nodrošināt biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz Biedrības darbību un lemt par citiem Biedrības darbības jautājumiem, kuri nav tikai biedru sapulces kompetencē.
7.16. Visiem valdes locekļiem ir Biedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un sekretārs pārstāv Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar citiem astoņiem valdes locekļiem.
7.17. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.
7.18. Valdes sēdes sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs vai arī tās sasauc pēc 1/3 valdes locekļu rakstiska pieprasījuma. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Valdes sēžu starplaikos valde ir tiesīga pieņemt lēmumus elektroniskā balsošanā (elektroniskā pasta sarakstē, nosūtot uz visu valdes locekļu elektroniskā pasta adresēm izlemjamo jautājumu un lēmumus pieņemot ar balsojumu, saskaņā ar statūtu 7.19. un 7.20.punkta noteikumiem). Elektroniskā balsošana un lēmumu pieņemšana notiek saskaņā ar Biedrības valdes apstiprinātu nolikumu (kārtību).
7.19. Valde tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
7.20. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valde lēmumus pieņem atklātā balsošanā.
7.21. Valdes sēdes protokolē valdes ievēlēts protokolists. Valdes sēdes protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu un protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un protokolists, bet katru valdes lēmumu paraksta visi klātesošie valdes locekļi. Elektroniskajā balsošanā pieņemto lēmumu ieraksta valdes elektroniskās balsošanas sēdes protokolā, kuru paraksta valdes priekšsēdētājs un protokolists.”
7.22. Valdes sēdes ir atklātas Biedrības biedriem.
7.23. Valde nosaka valdes priekšsēdētāja vietnieku pienākumus, var pieņemt darbā izpilddirektoru, noteikt viņam atalgojumu un darba pienākumus.
7.24. Valdes priekšsēdētāja kompetence:
7.24.1.sasaukt valdes sēdes un tās vadīt;
7.24.2.nodrošināt biedru sapulces un valdes kompetencē ietilpstošo jautājumu savlaicīgu sagatavošanu;
7.24.3.nodrošināt biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi;
7.24.4.rīkoties ar Biedrības īpašumu un finanšu līdzekļiem atbilstoši biedru sapulces un valdes lēmumiem;
7.24.5.pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī ārvalstu un starptautiskajām organizācijām;
7.24.6.Biedrības vārdā slēgt līgumus un citas vienošanās, izsniegt pilnvaras;
7.24.7.izpildīt izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai arī ja nav valdes lēmuma par izpilddirektora pieņemšanu un algošanu;
7.24.8.sava prombūtnes laikā uzdot izpildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus valdes priekšsēdētāja vietniekam vai pilnvarotam valdes loceklim.

8.nodaļa. Kontroles institūcija – Revīzijas komisija.
8.1. Biedru sapulce kontrolē citu Biedrības pārvaldes institūciju darbību un šim nolūkam biedru sapulce ievēl revīzijas komisiju trīs cilvēku sastāvā uz trim gadiem.
8.2. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības valdes locekļi.
8.3. Valdes locekļiem ir pienākums sniegt revīzijas komisijai visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus.
8.4. Revīzijas komisija:
8.4.1. sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts biedru sapulcei;
8.4.2. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
8.7. Revīzijas komisija no savus vidus ievēl tās priekšsēdētāju. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem tās sēdē atklātā balsošanā ar balsu vairākumu.
8.8. Ja nepieciešams, revīzijas komisija revīzijas veikšanai ir tiesīga pieaicināt zvērinātus revidentus.

9.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
9.3. Biedrības struktūrvienības nav juridiskās personas.

10.nodaļa. Biedrības gada pārskats.
10.1. Pēc pārskata gada beigām valde sagatavo Biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Biedrības gada pārskatu pārbauda Revīzijas komisija. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam Biedrība gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram.

11.nodaļa. Biedrības manta un finanses.
11.1. Biedrībai var piederēt materiālie un naudas līdzekļi.
11.2. Biedrības naudas līdzekļus veido iestāšanas un biedru nauda, ieņēmumi no Biedrības saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu ziedojumi, citi likumīgi ienākumi.
11.3. Biedrības biedri maksā biedru naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

12.nodaļa. Citi noteikumi.
12.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija, tās reorganizācija notiek atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
12.2. Biedrībai, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, ir tiesības veikt darbību, kas nav pretrunā ar likumu, it īpaši brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt citu publisko darbību, kas nav aizliegta ar likumu.
12.3. Jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbības mērķi, Biedrība var vērsties valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.

Valdes priekšsēdētāja                                                 Linda Pleša
Rīgā, 2017.gada 24.martā