Latvijas arhīvistu biedrība

Izdots paleogrāfijas palīglīdzeklis

Latvijas arhīvistu biedrība kopā ar Latvijas Nacionālo arhīvu izdevusi grāmatu, kas būs ļoti noderīga visiem, kas vēlas apgūt prasmes salasīt vēsturiskos rokrakstus:

„Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā / Hilfsmittel zur Paläographie deutscher Handschriften vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Archiven und Bibliotheken Lettlands”.

Grāmatas ideja sakņojas paleogrāfijas semināros, kurus 2013.¬–2016. gadā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā vadīja Latvijas arhīvistu biedrības goda biedrs, Hannoveres Galvenā valsts arhīva kādreizējais direktors Manfrēds fon Betihers (Manfred von Boetticher). Nodarbības guva plašu atsaucību arhīvu, bibliotēku un muzeju darbinieku, vēstures, mākslas vēstures un valodniecības zinātnieku un studentu un novadpētniecības un ģenealoģijas interesentu vidū. Šai mērķauditorijai paredzēts arī jaunais izdevums, kurā publicēti 48 dažāda veida dokumenti vai to fragmenti vācu valodā. Izdevumā iekļauts katras dokumenta lapas attēls un tam pretim – precīza teksta transkripcija, kuru analizējot un salīdzinot ar attēlu, iespējams izprast senās rakstības īpatnības. Grāmatas ievadā latviešu un vācu valodā sniegts ieskats vācu rakstības attīstībā un publicēto dokumentu vēsturiskajā kontekstā. Izdevumu papildina paleogrāfijas apguvei un vēsturisko dokumentu interpretācijai noderīgas literatūras saraksts.

Grāmatas sastādītāji ir Manfrēds fon Betihers, Enija Rubina un Kārlis Zvirgzdiņš. Tās sagatavošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

Izdevuma svinīgā atvēršana, ko organizēja Latvijas arhīvistu biedrība un Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā, ļoti plašā interesentu lokā notika 2018. gada 20. martā Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Jauno izdevumu par cenu Eur 6,74 iespējams iegādāties Latvijas Valsts arhīvā Rīgā, Bezdelīgu ielā 1A.