Latvijas arhīvistu biedrība

Goda biedri

Latvijas arhīvistu biedrības goda biedri:

  1. Biruta Marksa
  2. Felicita Raslava
  3. Manfrēds fon Betihers
  4. Valdis Štāls
  5. Gunārs Mediņš
  6. Valda Pētersone
  7. Ingūna Slaidiņa
  8. Līga Dimante

Saskaņā ar Biedrības statūtiem Biedrībai var būt goda biedri, kuriem ir Biedrības biedru tiesības un pienākumi. Goda biedra statuss tiek piešķirts saskaņā ar Nolikumu par Goda biedra statusa piešķiršanu.

 

LATVIJAS ARHĪVISTU BIEDRĪBA

NOLIKUMS
PAR GODA BIEDRA STATUSA PIEŠĶIRŠANU

I Latvijas arhīvistu biedrības Goda biedra statuss

1. Latvijas arhīvistu biedrības (turpmāk tekstā – Biedrība) Goda biedrs var būt biedrības biedrs, Latvijas Republikas un citas valsts pilsonis – arhīvista un citas dokumentu pārvaldības profesijas pārstāvis, vēsturnieks, novadpētnieks, kas intelektuāli un materiāli atbalsta Biedrību un ir devis būtisku ieguldījumu Biedrības darbā un attīstībā.

II Goda biedra statusa piešķiršanas pamatojums

2. Goda biedra statusu piešķir:
2.1. par būtisku ieguldījumu arhīvistu profesijas attīstībā;
2.2. par Biedrības darbības un arhīvzinātnes popularizēšanu;
2.3. par veiksmīgu, radošu Biedrības darbību un attīstību;
2.4. par starptautisko sakaru veicināšanu.
 

III Goda biedra izvirzīšana, lēmuma pieņemšana un informēšana

3. Goda biedra kandidātu izvirza Biedrības biedri, iesniedzot Biedrības valdei pieteikumu brīvā formā ar pamatojumu.
4. Biedrības valde iesniegtos pieteikumus izskata valdes sēdē.
5. Goda biedru apstiprina, atklāti balsojot Biedrības valdes sēdē.
6. Goda biedram pasniedz Goda biedra apliecību Biedrības kopsapulcē.
7. Goda biedru sarakstu publicē Biedrības mājaslapā sadaļā Goda biedri, kur norāda vārdu, uzvārdu, informāciju par Goda biedra nopelniem.
8. Goda biedriem izsniegtās apliecības tiek reģistrētas Goda biedru reģistrā.

Valdes priekšsēdētāja

Laura Kabakova

Apstiprināts Biedrības valdes sēdē 2022. gada 8. aprīlī